Heatfysio palvelee

RappusetLasten fysioterapia

Lasten fysioterapia on lääkinnällinen kuntoutusmuoto, jonka tavoitteena on edistää, ylläpitää ja parantaa lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista työ- ja/tai toimintakykyä sekä liikkumista, jotta hän selviytyy jokapäiväisen elämän vaatimuksista optimaalisen liikkumis- ja toimintakykynsä avulla.

Fysioterapeutti ja lapsi/nuori/perhe laativat yhteistyössä fysioterapian tavoitteet, jotka ovat merkitykselliset, tarkoituksenmukaiset, arjesta nousevat ja tukevat kuntoutujan osallisuutta ja osallistumista.

Fysioterapiassa tavoitteena on arvioida kuntoutujan terveyttä, liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita hänen elin-, leikki- ja toimintaympäristössään. Arvioinnin perusteella laaditaan fysioterapiasuunnitelma, jota aika ajoin tarkistetaan ja päivitetään. Fysioterapeutti arvioi myös apuvälinetarvetta ja ohjaa niiden käyttöä. Fysioterapeutti aktivoi ja ohjaa lasta/nuorta/perhettä ottamaan vastuuta omasta terveydestään, toimintakyvystään ja niiden edistämiseen liittyvistä valinnoista yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa.

Lasten/nuorten fysioterapiaan ja kuntoutukseen käytettävien menetelmien valintaan vaikuttavat lähettävän tason asettamat tavoitteet, yhdessä lapsen/nuoren ja perheen kanssa asetetut tavoitteet, lapsen/nuoren vahvuudet ja toimintarajoitteet, elämäntilanne, arjen rutiinit sekä sosiaaliset verkostot.

Toimintani fysioterapeuttina painottuu vauvojen ja pienten lasten fysioterapiaan sekä KELA:n kautta vaikeavammaisten lasten ja nuorten kuntoutukseen.

Leluja lapsilleFysioterapiasopimus

Kaikkien asiakkaiden kanssa laaditaan fysioterapiasopimus, mistä näkyy:

  • asiakkaan tiedot
  • kuntoutuksesta vastaavan tahon tiedot
  • maksusitoumukseen liittyvät tiedot
  • terapia-ajan peruuntumiseen liittyvät tiedot
  • fysioterapian tavoitteet
  • lupa yhteistyöhön
  • fysioterapiapalautteen jakelu.

Fysioterapiasopimus on kaksiosainen, joista toinen jää asiakkaalle ja toinen fysioterapeutille

Leikki on lapsen työtä, työn iloa!!!

Leikki on lapsen työtätyön iloa!!!